פירוק חברה

פירוק חברה הוא תהליך משפטי שמביא לסיום חייה של החברה ומחסל את קיומה ואת אישיותה המשפטית הנפרדת. תכליתו של הליך הפירוק היא ריכוז נכסי החברה וחלוקתם לנושים לפי סדר הנשייה.
בחוק מופיעים שני סוגי פירוק עיקריים: א. פירוק בידי בית המשפט; ב. פירוק מרצון.

פירוק על ידי בית המשפט

פירוק על ידי בית המשפט: הרשאים להגיש צו לפירוק חברה, הם החברה עצמה, או בעל מניה בה. עם מתן צו הפירוק, ממנה בית המשפט נאמן ליישום הליכי הפירוק, כאשר הליכים שונים המתנהלים נגד החברה מוקפאים.

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון: כאשר החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון. החלטה זו יכולה להתקבל בכפוף לכך שהדירקטורים יחתמו על תצהיר כושר פירעון. בתצהיר זה מתחייבים מנהלי החברה כי ביכולתה של החברה לשלם את חובותיה ולהשלים את הליך הפירוק במלואו תוך שנה מתחילת תהליך הפירוק. ההחלטה על הפירוק מתפרסמת ברשומות כך שנושיה יוכלו להיוודע בדבר קיומו של התהליך ואף להיפרע ממנה במידת הצורך.

ארבעת השלבים בפירוק מרצון – ללא חובות

שלב א: מתקבלת ההחלטה על פירוק החברה, והדירקטורים חותמים על תצהיר כושר פירעון, האומר כי החברה תפרע את מלוא חובותיה במהלך הפירוק.

שלב ב: בתוך 90 ממתן תצהיר כושר הפירעון, מתכנסת האספה הכללית של החברה כדי לדון על החלטת הפירוק מרצון.

שלב ג: האספה הכללית ממנה נאמן שיישם את הליכי הפירוק. עם תחילת הליך הפירוק החברה מפסיקה לנהל את עסקיה, מלבד מה שדרוש לצורך פירוקה. על הנאמן לעדכן את רשם החברות בהחלטת החברה תוך 21 יום.

שלב ד: הרשם רושם הערה על פירוק מרצון של החברה, ומפרסם את דבר הפירוק באינטרנט.

כחלק מהליך הפירוק מגיש הנאמן לרשם מסמכים המעידים על מצב החובות של החברה, וכן הוכחות המעידות על סיום פעילות החברה. אם הרשם מצא שלחברה אין עוד חובות, הוא ירשום את חיסול החברה ומאותו מועד החברה פורקה ולמעשה חוסלה ובטלה מן העולם.

שלושת השלבים בפירוק מרצון – עם חובות

כשהחברה אינה יכולה להצהיר בתצהיר כושר הפירעון כי תפרע את מלוא חובותיה, מאחר ולחברה יש חובות ואין לה את היכולת להחזירם, מתבצע תהליך הפירוק בשלושה שלבים.
שלב א: החברה תקיים אסיפה של הנושים, האנשים ונציגי הגופים שהחברה חבה כלפיהם. דבר קיום האספה יפורסם ברשומות החברה, ובמקביל יקבלו הנושים הזמנה אישית; לאספת הנושים יש חשיבות קריטית: אם הנושים לא מגיעים אליה, הרי שחובותיהם נמחקים ומתחסלים עם חיסול החברה.

שלב ב: האספה תידרש למנות מפרק לחברה. לרוב, המפרק יוצע מטעם הנושים, שהם בעלי הכוח בסיטואציה שנוצרה.

שלב ג: המפרק מתחיל בפעילותו שייעודה הוא להסדיר את החזרת החובות לנושים למרות הבעייתיות הקיימת. המפרק ינהל את ההליך מול רשם החברות, לרבות הגשת מסמכים רלוונטיים המעידים על סיום פעילות החברה ועל הליך פירוקה.

פירוק חברה לא פעילה

קיימות הרבה חברות לא פעילות.

החוק מגדיר חברה לא פעילה כחברה שמתקיימים בה התנאים הבאים: א. אין לה נכסים; אין לה חובות; אין הליכים משפטיים שהחברה היא צד להם.

בעלי חברות הלא פעילות מפסיקים לשלם אגרות ותשלומים, בלי לפרק את החברה כדין. זאת טעות. מבחינת רשם החברות החברה קיימת כל עוד לא פורקה. כדי לחסל את החברה חשוב לפרק אותה לפי החוק.

חוק החברות מציע הליך מזורז לפירוק מרצון של חברה לא פעילה. ניתן לעשות זאת בשלושה שלבים:

שלב א: החברה תקבל החלטה על פירוקה מרצון באספה הכללית שלה. ההחלטה צריכה להתקבל בהסכמת כלל בעלי המניות שמשתתפים באספה; האספה צריכה להיערך לפי כללים פרוצדורליים המופיעים בחוק.

שלב ב: בתוך שלושים יום מקבלת ההחלטה באספה הכללית, תגיש החברה לרשם בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז. לבקשה יצורף תצהיר על כך שהחברה אכן אינה פעילה, ומסמכים נוספים.

שלב ג: הרשם יפרסם הודעה על פירוק החברה. אם לא יוגשו התנגדויות לפירוק, תחוסל החברה בתוך 90 יום מפרסום ההודעה.

המקצוענים שלנו

הליכי פירוק החברה הם הליכים מורכבים. לא אחת נקלעים במהלך הפירוק להתנגשויות חזיתיות עם נושים רבי עוצמה ועם גופים מרובי כוחות. ההתנהלות לאורך כל הפירוק, חייבת להיעשות בתבונה ובחכמה, בגישה מקצועית המשלבת את הכרת התחום לצד אינטליגנציה רגשית.

המומחים של 'תקומה פיננסית' ינהלו בשבילכם ולצידכם את ההליכים המורכבים, בתבונה ובחכמה, בנחישות הדרושה וברגישות הנדרשת עד לסוף הטוב של חיסול החברה.