עתיד כלכלי נקי מחובות

הפטר חובות

הליך הפטר מלא מחובות הוא מסלול משפטי שבסופו נמחקים כלל חובותיו של חייב, למעט חובות שאינם ברי הפטר. עם סיום המסלול נפתחת מסכת חיים חדשה ונקייה, משוללת חובות, הגבלות ועיקולים.

הגשת בקשה

הגשת בקשה להליך הפטר מחובות מותנית בתנאי סף אשר הוגדרו בחוק. ההפטר ניתן רק לחייבים אשר הוכרזו בהוצאה לפועל כ'חייבים מוגבלים באמצעים'.

ההליך כולו מתבצע לפי קביעותיו של רשם ההוצאה לפועל המשמש הגורם השיפוטי המלווה את התהליך כולו.

ההפטר מביא למחיקת כל חובותיו של החייב, גם חובות שאינם במסגרת ההוצאה לפועל, מלבד החובות הבאים: חוב מזונות, קנסות, וחובות שנוצרו במרמה, אשר אינם נמחקים עם מתן ההפטר.

חמשת התנאים ליישום הפטר

חוק הפטר החדש נקבע כהוראת שעה למשך תקופה של 3 שנים, כאשר בבסיסו עומד האינטרס לאפשר מהלך של הבראה כלכלית עבור חייבים אשר הוכרזו כ'מוגבלים באמצעים'.

החוק מציב חמישה תנאים שבהם על החייב לעמוד, בכדי להיות זכאי לפנות למסלול ההפטר;

א. החייב הוכרז על ידי רשם הוצאה לפועל כ'חייב מוגבל באמצעים' והיה במעמד זה למשך ארבע שנים לפחות לפני מועד הגשת בקשתו להפטר.

ב. גובה החובות בעת הגשת הבקשה אינו עולה על 800,000 שקלים. לרבות חובות הוצאה לפועל, חובות חיצוניים להוצאה לפועל, וחובות שאינם ברי הפטר.

ג. החייב שילם את התשלומים על פי צו התשלומים שנקבע לו בהוצאה לפועל באופן סדיר במהלך 3 השנים שטרם מועד הגשת הבקשה; אם שוכנע הרשם שהחייב לא עמד בתנאי זה בשל הרעה ממשית במצבו הכלכלי, אינה נובעת מהתנהגות חסרת תום לב, הוא רשאי לתת צו הפטר גם אם החייב לא עומד בתנאי סף זה.

ד. בעת מועד הגשת הבקשה להפטר אין בקשה תלויה ועומדת לפשיטת רגל כנגד החייב, בין שהוא הגיש או נושה הגיש נגדו, וגם לא היה הליך פשיטת רגל, צו כינוס או הפטר במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה להפטר.

ה. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה, או מימוש בדרך אחרת, למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.

שלבי תהליך ההפטר

שלב א: הגשת 'בקשה להפטר חובות' בלשכת ההוצאה לפועל – קיימות רק 6 לשכות הוצאה לפועל אשר מפעילות את מסלול ההפטר החדש. הבקשה תוגש כמובן רק ללשכה אשר מנהלת הליך הפטר, וזו תיקבע על פי מקום מגורי החייב.

שלב ב: מתן הודעה לנושים על הבקשה להפטר, ופרסומה ברשומות – לנושים תימסר הודעה אישית על פתיחת תיק ההפטר, בנוסף לפרסומה ברשומות ובעיתון יומי.

שלב ג: הגשת התנגדות מצד הנושים – אחרי פרסום ההודעה על פתיחת תיק ההפטר, רשאים הנושים להתנגד למתן הפטר החובות ולהגיש את התנגדותם לרשם ההוצאה לפועל במסגרת תקופה בת שלושה חודשים, המתחילה ביום קבלת ההודעה על פתיחת התיק. בנוסף, שמורה לנושים הזכות להגיש בקשה להאריך את מסגרת הזמן שבה הם יוכלו להתנגד להפטר.

שלב ד: דיון בפני הגורם השופט של הליך הפטר – במקרה שבו הנושים לא הביעו התנגדות, יתקיים הדיון בפני רשם ההוצאה לפועל ויתמקד ביכולתו הכלכלית של החייב; במקרה שבו הוגשה התנגדות מטעם הנושים, הדיון יתקיים בנוכחותם, ורשם ההוצאה לפועל יתחשב בצד שלהם בעת קבלת ההחלטה על ההפטר.

על החייב מוטלת החובה למסור מידע אמיתי ומדויק במהלך ההליך. מסירת מידע שגוי עלולה להביא לדחיית הבקשה למתן הפטר או לביטול ההפטר בעתיד.

שלב ה: קביעה סופית לתיק ההפטר – בתום הליכי הדיון יחליט רשם ההוצאה לפועל, אם לאשר את ההפטר. החלטתו תימסר בסיום הדיון או לאחריו, באמצעות הודעה שתישלח בדואר.

תיתכנה תוצאות אפשריות אחרות מלבד קבלת או דחיית הבקשה להפטר, לדוגמה: העלאת צו התשלומים, ביטול ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, וגם הטלת עיקול על נכס שהתגלה במסגרת הטיפול בבקשה.

המקצוענות שלנו

יותר ממחצית מהבקשות להפטר חובות, אינן נענות על ידי הרשמים. זו בדיוק הסיבה שאסור לכם ללכת במסלול הזה לבד וללא עזרתם המקצועית והמנוסה של המומחים של 'תקומה פיננסית'.

המומחים המנוסים שלנו יבדקו את הרקע לפני הגשת הבקשה, יעריכו את הסיכויים, וידריכו אתכם כיצד לפעול נכונה כדי למקסם את הסיכויים שלכם להיענות בבקשת הפטר החובות שתגישו ללשכת ההוצאה לפועל.