בקיצור: הוצל"פ

הוצאה לפועל

ההוצאה לפועל היא זרוע של רשות האכיפה והגבייה שבמשרד המשפטים. תפקיד ההוצל"פ הוא מימוש פסקי דין ומסמכים אחרים המוגשים לה לביצוע, ואכיפת הליכים של גביית חיובים שונים לטובת הנושים (הקרויים 'זוכים'), לאחר שניתן פסק דין המורה על המימוש.

במדינת ישראל פועלות 25 לשכות הוצאה לפועל במקביל לבתי משפט השלום. בראש הלשכות עומד רשם הוצאה לפועל, שאינו מוסמך לבטל את פסקי הדין, אלא לקבוע את ארגז הכלים לביצועם: עיקול, צו תשלום, פקודת מאסר, וכיוצא בזה.

עיכוב הליכים

במקרה שהחייב מוכרז כפושט רגל מעוכבים כנגדו הליכי ההוצאה לפועל. לאחר קבלת צו ההפטר בהליכי פשיטת רגל, לא ניתן להמשיך בהליכי הגבייה בתיק ההוצאה לפועל.

הצדדים

צד הזוכה: האדם שהגיש את פסק הדין או את השטר לביצוע.

צד החייב: האדם שכנגדו הוגש פסק הדין או השטר.

צד שלישי (מחזיק): גורם נוסף שחייב כספים לחייב, או שמחזיק בנכסים השייכים לו. לזוכה מוקנית זכות לקבל כספים או נכסים אלו.

ההליכים לטובת הזוכה

עיקול מיטלטלין: עיקול מיטלטלין של החייב ומכירתם למרבה במחיר. ישנם מיטלטלין חסינים מעיקול: נכסים בסיסיים הדרושים לאדם למחייתו; כלי עבודה; עיטורי צה"ל ותשמישי קדושה.

עיקול מקרקעין: עיקול מקרקעין של החייב ומכירתם למרבה במחיר. במקרה שהמקרקעין הם בית מגוריו, על הזוכה לדאוג לו לדיור חלופי.

עיקול בידי צד שלישי: עיקול נכסי החייב המצויים בידי צד שלישי כלשהו. נכס, יתרה בחשבון בנק, וכדומה.

כינוס נכסים: כינוס נכסים לנכס מנכסי החייב. לדוגמה דירה שניתנת להשכרה, במקום למכרה בהפסד, מניות בחברה שניתן לנהל, וכדומה. על הנכס ימונה נאמן אשר כונס את הנכס לשם ביצוע פסק הדין.

ביצוע בעין: תפיסת נכס של החייב והעברתו לזוכה.

עיכוב יציאה מן הארץ: עיכוב יציאת החייב מן הארץ, עד לתשלום החוב. היציאה מן הארץ היא זכות יסוד, לכן עיכוב היציאה יופעל רק על בסיס הוכחה כי היציאה מן הארץ תפגע באפשרות גביית החוב.

הפקעת רישיון נהיגה: הגבלת זכותו של החייב לקבל, להחזיק, או לחדש, רישיון נהיגה.

הגבלת חשבון הבנק: הגבלת זכותו של חייב לפתוח חשבון בנק, להעניק שיקים, או לפרוע שיק שנתן.

הגבלת כרטיסי חיוב: הגבלת זכותו של החייב להשתמש בכרטיסי חיוב ואשראי.

צווי הבאה וצווי מאסר: הבאת החייב בפני רשם ההוצאה לפועל, על ידי משטרת ישראל. במקרים קיצוניים ביותר של בזיון ההוצל"פ רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על מאסר החייב לשבעה ימים.

הליכים לטובת החייב

התנגדות לביצוע שטר: ישנם שטרות שאינם בני ביצוע. למשל, טענת 'כישלון תמורה מלא' (אדם ששילם בהמחאה תמורת סחורה שלא קיבל, יכול לטעון כי אין עליו לפרוע את ההמחאה). העניין יתברר תחילה אצל רשם בית המשפט, ואם נראה שיש ממש בטענה היא תועבר לבירור בבית המשפט.

טענת פרעתי: טענה כי החוב נפרע, או הנכס נמסר, או הזוכה מחל על החוב, וכדומה.

איחוד תיקים: חייב שנפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל שונים, יכול לבקש לאחדם ולשלם סכום חודשי המתחלק בין הזוכים השונים.

ביטול עיקול: חייב שננקטו נגדו פעולות עיקול וגבייה יכול להגיש בקשה לביטול העיקול, כאשר העיקול פוגע בו בצורה משמעותית. לדוגמא, אם עיקול רכב המשמש לצרכי עבודה פוגע ביכולת החייב לפרנס את משפחתו בכבוד.

חדלות פירעון: חייב המודיע כי אין ביכולתו לשלם את החוב בתוך פרקי הזמן הקבועים לפי סעיף 7א1 לחוק, יכול להיות מוכרז כחדל פירעון.

המסלול המקוצר

המסלול המקוצר בהוצל"פ הוקם למקרים שבהם החוב אינו עולה על 10,000 שקלים, כדי לקצר הליכים לתקופה של שמונה חדשים, ובמטרה לשמור את החוב שלא יתפח בין הוצאות גבייה וכדומה.

מזכירות המסלול המקוצר אחראית לטיפול בתיק משלב פתיחתו דרך ביצוע מסירת האזהרה, דרך נקיטת ההליכים, בהעברת כספים שהתקבלו לזוכה ובסופו של דבר, בסגירת התיק.

שיתוף משפחתי

שיתוף כל בני הבית בתוכנית הכלכלית החדשה של המשפחה, חשוב מאוד להצלחתה. כמובן שיש לשתף את הילדים בצורה נבונה, שלא תיצור אצלם חרדות או פחדים מהעתיד הכלכלי.

המקצוענים שלנו

הניסיון והמקצוענות של מומחי 'תקומה פיננסית' יעזרו לכם להתמודד מול צווי והחלטות רשמי ומנהלי לשכת ההוצל"פ, תוך ניצול כל ההגנות שמעניקים החוקים, התקנות, ותקדימי בתי המשפט.
הליווי המשפטי המקצועי והאנושי של מומחי 'תקומה פיננסית' יסייע לכם לעמוד בקומה זקופה מול אנשי ההוצל"פ כאשר אתם מגובים באנשי מקצוע בכל ההליכים המורכבים.